Markkinointirekisterin tietosuojaseloste: Heatco Finland Oy

Tämä dokumentti on julkinen

Versio 1.3

Päiväys 26.1.2022

Sisällys

Markkinointirekisterin tietosuojaseloste: Heatco Finland Oy 1

HEATCO YRITYKSENÄ JA REKISTERINPITÄJÄNÄ 2

HEATCO FINLAND OY – MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 3

Markkinointirekisterin ylläpitopaikka ja tapa 3

Henkilötietojen jatkojalostaminen tai rikastaminen 4

Vastaanotto- ja luovutuskäytännöt, tietojen säilyttäminen ja poistaminen 4

Rekisteröiden henkilön oikeudet itsestään tallennettuun tietoon 5

Markkinointirekisterin tietojen käsittelijät 5

Heatcon markkinointirekisterin henkilötietoja käsittelevät alihankkijat 5

Rekisterinpitäjän yhteyspiste ja yhteyshenkilö 6

HEATCO YRITYKSENÄ JA REKISTERINPITÄJÄNÄ 

Heatco Finland Oy on LVI-tukkutoimittaja ja LVI-suunnittelutoimisto, jolla on useita toimipisteitä Suomessa.

Heatco Finland Oy

Y-tunnus, 2252787-4

Kotipaikka, Jyväskylä

Heatco Finland Oy

Jyväskylä

Pääkonttori, suunnittelutoimisto ja logistiikkakeskus

Koivupurontie 6 A

40320 Jyväskylä

Heatco Finland Oy

Oulu

Suunnittelutoimisto

Kuokkamaantie 98

90440 Kempele

Heatco Finland Oy

Vantaa

Suunnittelutoimisto ja myynti

Puutarhantie 24 D

01300 Vantaa

Heatco Finland Oy

Tampere

Suunnittelutoimisto ja myynti

Tuomalankatu 5

33580 Tampere

Heatco Finland Oy

Seinäjoki

Suunnittelutoimisto ja myynti

Yrittäjäntie 12

60100 Seinäjoki

Heatco Finland Oy

Mikkeli

Suunnittelutoimisto ja myynti

Teollisuuskatu 10

50130 Mikkeli

Heatco Finland Oy:stä käytetään tässä dokumentissa myöhemmin lyhennettä Heatco ja käsitteellä ”rekisterinpitäjä” viitataan Heatcoon.

HEATCO FINLAND OY – MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

Markkinointirekisterin kysymyksessä ollessa, Heatco toimii rekisterinpitäjänä suhteessa markkinointiviestinnän vastaanottajiin eli olemassa oleviin asiakkaisiinsa ja potentiaalisiin asiakkaisiinsa henkilötasolla. Tällä tietosuojaselosteilla huolehdimme tietosuoja-asetuksen 13–14 artiklojen mukaisesti rekisteröityjen informoinnista ja heidän oikeuksiensa toteuttamisesta.

Rekisteri sisältää pääosin rakentamisen toimialalla toimivien yritysten ja organisaatioiden sellaisten yhteyshenkilöiden yhteystietoja, joiden kanssa jo teemme yhteistyötä, tai potentiaalisten asiakkaiden osalta henkilöiden, joiden voidaan tehtävänsä, asemansa tai toimenkuvansa perusteella ajatella olevan kiinnostuneita tuotteistamme ja palveluistamme.

Markkinointirekisterin tarkoitus on Heatcon asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, sekä markkinointiviestintä ja tiedottaminen asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöille. Asiakkaiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan kanssa laadittuun toimitussopimukseen ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tiedottaa ja markkinoida tuotteita ja palveluita olemassa olevalle asiakkaalle. Potentiaalisten asiakkaiden edustajien ja muiden henkilöiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun tiedottaa ja markkinoida tuotteita ja palveluita rekisterinpitäjän liiketoiminnan näkökulmasta potentiaalisille asiakassegmenteille, joita tällä hetkellä ovat rakentamisen-, talotekniikan, infrarakentamisen, vähittäismyynnin tai teollisuuden toimialalla työskentelevät, asemansa tai toimenkuvansa perusteella aihepiiristä todennäköisesti kiinnostuneet henkilöt.

Markkinointirekisterin henkilötietojen ensisijainen tietolähde on Heatcon asiakasrekisteri ja asiakkaan edustajat itse. Rekisteriin kerätään potentiaalisten asiakkaiden osalta henkilötietoja myös julkisista tietolähteistä, kuten internetistä tai muista sellaisista lähteistä, josta tietoja hankittaessa voidaan yksiselitteisesti todentaa rekisteröitävän henkilön asema tai toimenkuva sekä toimiala, jolla henkilö työskentelee.

Markkinointirekisterin ylläpitopaikka ja tapa

Markkinointirekisterin ensisijainen ylläpitopaikka on Heatcon käyttämä sähköpostitusjärjestelmä. Markkinointirekisteristä voi löytyä osittaisia kopioita muualtakin, mm. Facebook kohderyhmät tai postitse tapahtuvaa markkinointia varten luodut Excel -taulukot ja näitä vastaavat osoitetarrat. Näissä tapauksissa rekisteriä sovelletaan tarkoitukseen soveltuvin osin, eikä ylimääräisiä ja tarpeettomia tietoja siirretään osittaiseen kopioon.

Heatcon markkinointirekisteriä käytetään tähän tarkoitukseen hankitussa järjestelmässä, internetselaimella SSL-salatun yhteyden kautta. Järjestelmässä käyttöoikeuksia ylläpidetään henkilötasolla, jokaisella käyttäjällä on järjestelmään oma käyttäjätunnus ja salasana.

Järjestelmän ylläpitoon käytetyt palvelimet sijaitsevat Suomessa ja ovat tarkasti valvottuja. Tiedot palvelimilla ovat suojattuna virustorjunnalla, palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Markkinointirekisterin sisältämät henkilötiedot

Markkinointirekisterin sisältämät yhteystiedot:

 • Etunimi:
 • Sukunimi:
 • Sähköposti:
 • Yritys:
 • Tehtävänimike tai toimenkuva:
 • Katuosoite:
 • Postinumero:
 • Postitoimipaikka:
 • Maa:
 • Puhelin:
 • Matkapuhelin:
 • Vapaa luokittelu:
 • Muistio:
 • Lupa markkinoida sähköpostitse
 • Lupa markkinoida puhelimitse
 • Lupa markkinoida tekstiviesteillä
 • Tieto rekisteröidylle lähetetystä viestinnästä
 • Tieto rekisteröidyn kiinnostuksen kohteista (tuoteryhmät tai palvelut)

Lähtökohtaisesti markkinointirekisterissä ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä. Jos on perusteltu syy epäillä kerätyn henkilötiedon koskevan alle 13-vuotiasta henkilöä, tietojen käsittely keskeytetään ja henkilötiedot poistetaan.

Henkilötietojen jatkojalostaminen tai rikastaminen

Heatco voi täydentää rekisteröidyn tietoja oman toimintansa perusteella, esim. soittomerkintä rekisteröidylle sekä muistiinpanot puhelusta. Rekisteröidyn omaa toimintaa voidaan sähköpostitse lähetetyn markkinointiviestiin reagoimisen osalta seurata niissä tapauksissa, jossa rekisteröity avaa sähköpostiviestinsä niin, että viestiin upotetut kuvat ladataan ja näytetään viestiä luettaessa, mikäli rekisteröity klikkaa sähköpostiviestiin liitettyä linkkiä tai lataa viestiin liitetystä linkistä jonkin tiedoston, esim. pdf muotoisen esitteen. Niissä tapauksissa, joissa rekisteröity henkilö osoittaa mielenkiintoa Heatcon markkinointiviestintää kohtaan esim. klikkaamalla sähköpostitse lähetetyssä markkinointiviestissä olevaa linkkiä, voidaan rekisteröidylle lähettää tarkennettua viestintää tai mikäli rekisteröiden puhelinnumero on tiedossa, voidaan henkilöltä tiedustella kiinnostusta Heatcon tuotteita tai palveluita kohtaan puhelimitse.

Vastaanotto- ja luovutuskäytännöt, tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Heatcon markkinointirekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti ainoastaan Heatco konsernissa. Henkilötietoja ei myydä tai vuokrata kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille rajoittuu niihin siirtoihin tai toimiin, jotka ovat Heatcon omien markkinointitoimenpiteiden suorittamiseksi välttämätöntä, esim. esitteen toimittamiseksi postitse rekisteröidylle (jolloin Postille on luovutettava rekisteröidyn osoite esitteen toimittamiseksi perille) tai halutun sähköisen markkinointiviestin esittämiseksi kohdistetusti joko suoraan rekisteröidylle henkilölle (jolloin esim. sähköpostiosoite luovutetaan internetoperaattorille viestin perille toimittamiseksi) tai rekisteröidyn henkilön asiakassegmentille (joka esim. Facebook markkinoinnissa voidaan perustaa ja tunnistaa joko sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron perusteella). Sähköisten henkilötietojen luovuttamisessa henkilötietoja suojataan asianmukaisin teknisin menettelyin, esim. SSL suojattu internetyhteys. Markkinointirekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilötietojen käsittely on Heatcon tai Heatcon konsernityhtiöiden oikeutettujen etujen saavuttamiseksi tarpeellista. Mikäli yhtiön liiketoiminta esim. lakkaa tai muuttuu olennaisesti eivätkä tiedot ole enää tarpeellisia tai mikäli tietojen säilyttämiselle ei ole enää perustetta, tiedot poistetaan siltä osin kun säilytysehdot eivät enää ole olemassa. Heatco arvioi markkinointirekisterin henkilötietojen oikeusperustetta säännöllisesti, vähintään vuoden välein ja toteuttaa tarpeen mukaan toimenpiteitä, joilla vanhentuneet tai virheelliset henkilötiedot tilanteen mukaan korjataan tai poistetaan joko virheelliseltä osin tai kokonaan.

Rekisteröiden henkilön oikeudet itsestään tallennettuun tietoon

Rekisteröiden henkilöllä on oikeus:

 • saada vahvistus käsitelläänkö hänen tietoja henkilörekisterissä
 • oikeus itsestään tallennettuun tietoon
 • oikeus korjauttaa itsestään tallennettua virheellistä tietoa
 • mikäli rekisteröinti perustuu suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus
 • oikeus vastustaa tietojen käyttöä
 • oikeus tulla unohdetuksi

Heatco kunnioittaa markkinointirekisteriin rekisteröidyn henkilön tahtoa ja toteuttaa rekisteröidyn haluamia muutoksia hänestä tallennettuihin tietoihin saamiensa yhteydenottojen perusteella. Oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn halutessa tarkennusta saamansa markkinointiviestinnän sisältöön, voidaan henkilön kuulumisella valittuihin henkilöryhmiin, esim. LVI-suunnitteluja, LVI-urakoitsija, rakennusurakoitsija jne. vaikuttaa vastaanotettavan markkinointiviestinnän sisältöön.

Rekisteröidyn pyytäessä tietojensa poistamista eli henkilö haluaa ” tulla unohdetuksi”, poistetaan tiedot järjestelmästä niin, että järjestelmässä säilyy näkymättömissä salatussa muodossa oleva merkintä henkilöstä, tarkoituksena estää saman henkilön tietojen uudelleentuominen järjestelmään. Käytännössä henkilön sähköpostiosoite säilytetään järjestelmässä salatussa muodossa, mutta mitään henkilöä koskevia tietoja ei käyttöliittymästä ole enää saatavilla.

Mikäli rekisteröity ei halua enää Heatcon lähettämää markkinointia, esim. sähköpostiviestintää, voi sähköpostin lähetyskiellon asettaa helposti itse päälle klikkaamalla sähköpostiviestin lopussa olevaa linkkiä Peruuta uutiskirje. Rekisteriin laitetaan Heatcon markkinointihenkilöstön toimesta merkintä markkinointikiellosta myös henkilön tätä muulla tavoin pyytäessä.

Markkinointirekisterin tietojen käsittelijät

Tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä käyttävät Heatcossa markkinointi ja viestintää hoitavat, ennalta määritellyt ja nimetyt henkilöt. Järjestelmän kautta tietoihin pääsyä rajoitetaan käyttäjätunnuksin, joilla järjestelmään kirjautuminen vaatii salasanan. Käyttöoikeuksia ja henkilötietoihin pääsyä rajoitetaan käyttöoikeusrajauksin.

Heatcon markkinointirekisterin henkilötietoja käsittelevät alihankkijat

Heatco käyttää markkinointiviestinnässä yhdysvaltalaista HubSpot-palvelua. HubSpot-palvelun toimittaja on sitoutunut noudattamaan EU:n ja USA:n viranomaisten hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia Privacy Shield -periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.

Alihankkija on velvoitettu toteuttaa asianmukaiset tekniset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä, tietojen häviämiseltä, muuttumiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä sekä toteuttamaan kaikki tietoturvatoimenpiteet voimassa olevien lakien sekä tietosuoja-asetusten vaatimuksiin vastaavalla tavalla.

Rekisterinpitäjän yhteyspiste ja yhteyshenkilö

Kaikissa markkinointirekisterin sisältöön tai tietosuojaan liittyvissä asioissa ja kysymyksissä yhteyshenkilönä toimii Jussi Tikkanen, Jyväskylän toimipisteessä Heatco Finland Oy, Koivupurontie 6 A, 40320 Jyväskylä. P. 044 720 9063 tai jussi.tikkanen@heatco.fi.